Je dosť duchovných pracovníkov v cirkvi?


Odpoveď nemožno streliť len tak z brucha. Niekto by možno mohol, ale len na základe pocitov, vlastného vnímania a skúseností. To by bola však subjektívna a nedostatočná odpoveď. Preto si pomôžeme tým, bez čoho to v takýchto článkoch nejde, štatistikou.

Najprv však upresnenie otázky. Je dosť duchovných pracovníkov v cirkvi? V akej cirkvi? Špeciálne v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Kto sú duchovní pracovníci? Sú to samozrejme bytosti telesné, nie duchovné, pracovníci duchovnej služby. Patria sem najmä farári, kapláni a diakoni. Diakoni liturgickí, podobní ako poznáme z rímskokatolíckej cirkvi. U nás sa tento inštitút prestal uplatňovať ako niečo podobné farárom. Malá skupina týchto diakonov, ktorá ešte pracuje, vyzerá v praxi rovnako ako kapláni – nosia dlhý čierny talár – luterák. Diakon v primárnom zmysle slova však označuje sociálneho pracovníka v cirkvi a pochádza z gréckeho „diakonos“= služobník, pomocník. O sociálnych diakonoch sa v článku nepíše.

Štatistiky sú mi známe iba k týmto trom skupinám, preto sa bude jednať iba o nich. Aby som šetril slovami budem volať skupinu ľudí v pozícii farár, kaplán a diakon ordinovaní (=ustanovení do úradu).

Duchovných pracovníkov je a malo by byť viacero druhov a funkcií než farár, kaplán a diakon. Sú to všetci, nielen priami zamestnanci cirkvi, pre ktorých je ich kresťanská služba zároveň zamestnaním. Myslím na učiteľov náboženstva, pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a možno-že-aj-zatiaľ-v-nedohľadne cirkevných hudobníkov. A okrem platených duchovných pracovníkov, nechcem zabudnúť ani na všetkých dobrovoľníckych spolupracovníkov v cirkevných zboroch, ktorí tam robia veľkú časť práce. (K potenciálu neordinovaných v našej cirkvi viď článok Neordinovaní a rast cirkvi z dielne chcemviac.com)

Upozornenie pre tých, čo neradí čítajú čísla: Nasledovné riadky obsahujú veľa čísel.

Štátna štatistika

Začnem základnými údajmi, ktoré si potom pozrieme podrobnejšie. Na Slovensku pôsobí 352 ordinovaných (k 18. 09. 2017, tesne po ordinácii nových kaplánok a kaplána). Aby sme mohli porovnať, či je to dosť, alebo nie, potrebujeme sa pokúsiť vyčísliť množstvo ich práce. Ako som spomínal, začneme hrubými, základnými údajmi. Použijem počet cirkevných zborov a počet veriacich na jedného „duchovného“. Cirkevných zborov (CZ) je aktuálne 322, ale pre ich veľmi rozdielnu veľkosť je to neužitočný údaj na porovnanie s počtom ordinovaných. Presnejšie je porovnať pomer veriaci : duchovní. Ministerstvo kultúry SR hovorí 901:1 (Tabuľku pre všetky cirkvi si môžete pozrieť tu). Ministerstvo počítalo s počtom veriacich podľa Sčítania 2011, no ten je asi o 80 000 vyšší (teda asi o jednu Žilinu) ako reálne číslo členov cirkevných zborov. Odhadujem, že presnejší pomer je 650:1. Veľkostne nám najbližší gréckokatolíci majú pomer veriacich k duchovným 466:1 (oproti našim oficiálnym 901:1) A čísla sa nám ešte viac skrešú.

Zadelenie ordinovaných

Teraz to bude podrobné. Kto sa chceš ušetriť, pozri graf nižšie. Celkový počet je ako už poznáme na 352. (Mimo nich máme 67 ordinovaných na dôchodku, čo je skoro 1/5 zo služobne činných) Výhradne v školstve má svoje pracovisko 23 z nich (ale čistých pedagógov je 14 a zvyšných 9 je aj duchovnými správcami na školách. Nepočítal som do kolónky školstva tých, ktorí majú popri škole pozíciu v cirkevnom zbore). Na materskej (MD) alebo rodičovskej dovolenke (RD) je 11 sestier. V Ekumenickej pastoračnej službe v OS SR a OZ SR (EPS), teda v armáde, polícii a u „bacharov“, pôsobí 9 duchovných. 8 ordinovaných bratov a sestier som zaradil pod množinu tzv. úradníckej pozície. Je to pracovný názov pre ordinovaných, ktorí pracujú na biskupských úradoch (okrem 3 biskupov, tí sú mimo) a v Tranosciu, a. s. Poslednou, vskutku demonštratívnou množinou, sú mládežnícki farári s počtom 1, slovom: jeden (a nemocniční duchovní: 0, slovom: nula; čo vôbec neznamená, že naše farárstvo nenavštevuje nemocničných pacientov).

Snímka obrazovky (2)

Ako ukazuje grafika, po odpočítaní všetkých, ktorí nie sú zadelení v cirkevných zboroch (ale aj tak v nich vypomáhajú) nám ostane veľká, modrá časť poľa. Je to vyše 85 %, presne 300 mužov a žien, ako oných Sparťanov pri Termopylách. Mimochodom, pre záujemcov o rodovú rovnosť: V roku 2012 bol podiel žien medzi ordinovanými ECAV takmer 43 % (155 z 361)!

300

Nie je zbor ako zbor

Naznačil som, že pre rozdielnu veľkosť cirkevných zborov, je ich počet pre účel článku neužitočný. Podľa veľkosti majú zbory aj rôznu dôležitosť, či potrebu pri obsadzovaní farárskych miest. Neskúmal som počet členov každého CZ v ECAV, preto v tejto časti pracujeme vo sfére približnosti. (Počty členov som vytiahol z tejto tabuľky, s prihliadnutím na stav k 31.12.2017).

Takže máme 322 CZ, 190 v Západnom dištrikte (zelená časť mapy), 132 vo Východnom dištrikte. Na ne máme 300 ordinovaných duchovných, z toho 3 biskupov. Keď sme už zapojili jednu asociáciu z vojenskej histórie, môžeme s vtipom pokračovať a biskupov nazvať centurionmi, či stotníkmi, pre každú stovku jeden.

Dostali sme sa k číslam, ktoré hovoria, že je menej farárov ako zborov. To by naznačovalo, že duchovných pracovníkov nie je dosť. Ešte treba aspoň v náčrte posúdiť, či samé zbory potrebujú viac alebo menej farárov. Z 322 zborov je spolu 67 administrovaných. Administrovaný zbor je taký, ktorý nemá vlastného duchovného správcu a preto jeho duchovný život aj organizačné spravovanie vykonáva niektorý farár/farárka zo susedného zboru. Na prvý pohľad vyzerá biedne, že až 67 zborov nemá vlastného farára. Nie je to však až také biedne, keď spoznáme parametre týchto zborov. Administrovaný je aj zbor, ktorý má svoju farárku na materskej alebo rodičovskej dovolenke a tiež zbor, ktorý má kaplána a s ním duchovnú starostlivosť, ale aj tak tam musí byť menovaný administrátor (také sú 4).

Po ich odpočítaní nám ostáva 52 zborov, kde o vlastnom kazateľovi asi nechyrovali. Kľúčové zistenie: iba cca. 5 z administrovaných zborov má nad 300 členov (stav členstva v 2009). Tie by potrebovali azda súrnejšie obsadiť faru. Pravdou je, že väčšina administrovaných zborov má menej ako 100 členov.

Podľa ideálu s 500 členmi zboru na jedného ordinovaného, tak aby farári mohli byť aj pastormi a mať kontakt so svojimi ľuďmi, nám v menších zboroch chýba zhruba 5 farárov. Ideál 500 vznikol na základe článku s odporúčaním 300 ľudí na jedného pastora, ktorý sa mi nepodarilo znova nájsť. Článok bol ale z amerického prostredia a ja som toto číslo voľne navýšil do 500 členov. Ďalej sa orientujem dokumentom Leadership and church size dynamics (Timothy Keller). Počet veriacich na jedného ordinovaného samozrejme najviac ovplyvňuje jeho pastorálnu schopnosť. Aký počet ľudí dokáže jeden ordinovaný „obslúžiť“. T. Keller dokonca počíta s tým, že hranica, kedy je potrebný ďalší pastorálny pracovník, hoci aj neordinovaný, je 200. Teda uspokojiť sa s menším počtom duchovných, závisí aj od toho, koľko školených spolupracovníkov s dostatkom voľného času bude v našich zboroch.

A ako je to v našich veľkých zboroch? V roku 2009 malo až 94 zborov nad 1000 členov. Mnohé boli tesne nad hranicou preto odhadom môže byť aktuálne takých zborov asi 60. Ak počítame s ideálnym počtom 500 veriacich na 1 duchovného, tak by tu bolo treba vyčarovať ďalších 60 farárov. A pretože polovica z veľkých zborov má nad 1500 členov treba tretieho duchovného… to je ďalších 30. A nespomínam tých pár najväčších nad 3000 členov. Spočítame zbory podľa veľkosti, porovnáme s počtom dostupných ordinovaných a chýba zhruba 60 farárov. Hmm.

Či je dosť duchovných pracovníkov závisí od toho, koľko si myslíme, že ich potrebujeme. Ak je ideál 500 veriacich na duchovného privysoký, použime mäkší variant.

Variant B, tzv. mäkší: V roku 2009 bolo 37 zborov s viac ako 1500 členmi. Keď je inflácia, bohatí, chudobňejú pomalšie a tak aj veľmi veľké zbory v starnúcej cirkvi klesajú pomalšie. Aktuálne môže byť v skupine nad 1500 členov okolo 30 zborov. Ak by bol v každom CZ na Slovensku, ktorý má dnes obsadenú faru, len jeden ordinovaný, zvýšilo by sa nám ich 37. 5 by išlo do malých neobsadených zborov, 30 by išlo do zborov s 1500+ členmi a sme skoro na nule. No aj v miernejšom variante priznajme asi dvadsiatim veľkým zborom s viac ako 2000 členmi právo na troch ordinovaných a aj tak nám chýba 20 ordinovaných duchovných. Najväčšie zbory nezapočítavam s predpokladom, že v zboroch s viac než 2 – 3 tisíc členmi sa ľahšie nájdu aj ľudia aj prostriedky na zamestnanie spolupracovníkov. Ak 60-tich z prvého variantu by sme potrebovali vyčarovať, tak 20 sa nám podarí snáď aj vymodliť.

Oficiálne eviduje cirkev len pár neobsadených kaplánskych či farárskych miest. Možno je to preto, že nie je pre nich miesto vytvorené, ale to je ťažká otázka financií. Ja som presvedčený, že vo veľkých mestách potrebujeme viac farárov a kaplánov, alebo pracovníkov iného formátu.

Ani jeden z predložených variantov však nestačí za grécko-katolíkmi v celkovom pomere veriacich podľa sčítania 2011 (znova: ktorého čísla sú oveľa vyššie než skutočnosť) na 1 duchovného. Na vyrovnanie sa s nimi by sme potrebovali takmer raz toľko ordinovaných duchovných. Porovnal by som nás s inou protestantskou cirkvou na Slovensku, ale z toho by sme vyšli ešte horšie.

Prognóza prírastku nových kaplánov?

Záverečný štatistický exkurz bude do histórie posledného desaťročia (resp. „jedenásťročia“) ordinácií novokňazov (pozn.: pomenovanie evanjelického duchovného ako kňaza mi nejde stráviť). Neukazuje, žiaľ, pozitívny vývoj. Skôr naopak.

Snímka obrazovky (3)

Počet ordinovaných za kaplánov ECAV v rokoch 2007 – 2017

Ku grafu len krátky komentár. Dve skutočnosti sú tam pozoruhodné.

1. V roku 2012 sa konali ordinácie až dve v počte 9 + 5, preto je údaj tak nekonvenčne vysoký.

2. Od roku 2014 možno v počte ordinovaných pozorovať priam šablónu (5,4,5,4). Verím, že tento zjav nie je prejav nejakej regulácie, nedaj Bože, finančne podmienenej. Spomínam to, pretože cirkvi dostávajú príspevok zo štátneho rozpočte podľa počtu duchovných, nie podľa počtu členov. Z tohto hľadiska by otázka počtu novoordinovaných mala vplyv na výšku štátneho príspevku a čo je horšie, výška štátneho príspevku by mohla mať vplyv na počet novoordinovaných.

Výzva na všetky strany: Pri každom výbere povolania ocení začiatočník podporu pri svojom rozhodovaní. Napr: Nech sa rozhodneš akokoľvek, budeme s tebou priateľu/synu/dcéra. Tak je to aj pri štúdiu teológie s víziou služby v cirkvi. Aj študentov a začínajúcich kaplánov iste povzbudí, ak pocítia, že niekto ich podporuje, že sa na ich službu teší a potrebuje ju.

Myslím, že nežiadam tak veľa. Od neveriacich len, aby na nás nepozerali ako na vymývačov mozgov a darmožráčov, ak nimi nie sme. Od veriacich kresťanov, aby nás aspoň neodrádzali, ak už nás teda nepovzbudia. Prosím najmä tých expertov na Božie kráľovstvo, ktorí obchádzajú more i zem, aby odhovorili každého, komu napadne študovať teológiu, aby premysleli svoj postoj. Či to pomáha Kristovej cirkvi – odvracať od služby v cirkvi na plný úväzok výstrahou pred stratou viery a uisťovaním aké to bude ťažké. Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku to nepomáha. Ak sa smie aj ona volať cirkvou Kristovou a záleží na jej činnosti. A nás teológov prosím, aby sme svojmu povolaniu a svojej fakulte dodali trocha hodnoty vlastným prispením. Nakoniec sa obraciam na vedúcich cirkvi a jej zborov, aby pamätali na to, čo zaznelo na Valnom zhromaždení Združenia evanjelických duchovných od martinského brata farára: „Teologický dorast bude ešte dlho žať ovocie našej terajšej nejednoty.“ Nerozpisujem sa o tom, ale bojím sa, že je to oveľa vážnejšie ako sa zdá, a my na to málo reagujeme. My študenti potrebujeme reprezentovať bohosloveckú fakultu ako miesto prípravy, ale cirkev, ako budúce miesto farárskej služby musia reprezentovať už ordinovaní. Napriek tomu, osobne počúvam aj pozitívne hodnotenie a povzbudenie do služby. Od známych farárov, členov svojho zboru a z rodiny. No zaváži najmä slovo kaplánov, ktorých som spoznal za štúdia a hovoril som s nimi, ktorí si chválili aká krásna je služba v cirkvi.

Pznámka autora na záver: Nezaručujem presnosť všetkých odhadov a výpočtov, čo je spôsobené aj štatistickým zjednodušovaním. Na všetky prebrané údaje uvádzam dole zdroje. Ak nájdete chybu v odhade, v klasifikovaní údajov alebo inde, pokojne na ňu prosím upozornite.


Poznámka redakcie: Najnovšie počty členov v cirkevných zboroch k 31.12.2017 sú v tomto odkaze. Tieto čísla neboli zohľadnené v príprave tohto článku.


Zdroje:

Abecedný zoznam cirkevných zborov s počtom duší [online]. Dostupné na internete: <http://www.ecav.sk/?p=info/modre>. Pozn.: Údaje z r. 2009

Adresár ECAV na Slovensku 2017. (Údaje k 20.07. 2016)

Adresár ECAV na Slovensku 2018. (Údaje k 18.09. 2017)

Archív článkov na http://www.ecav.sk v rubrikách Spravodajstvo a Oznamy, príhovory

Cirkvi a náboženské spoločnosti v roku 2017 [online]. Ministerstvo kultúry SR, cirkevný odbor. Dostupné na internete: <www.culture.gov.sk/extdoc/7334/CNS_2017>

Charakteristika ECAV na Slovensku [online]. Dostupné na internete: <http://www.ecav.sk/?p=info/INFchar/ECAVnaSK>.

Tutilná fotka z unsplash.com unsplash-logoKarl Fredrickson

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.