Centrálnosť evanjelia III.


[url=http://www.flickr.com/photos/sveinhal/2201546999/sizes/l/in/photostream/]Pragmagraphr @ Flickr.com[/url]
Pragmagraphr @ Flickr.com
 2. ČASŤ: KĽÚČ KU VŠETKÉMU

Evanjelium je spôsob, ktorým je čokoľvek obnovené a pretransformované Kristom – či už je to srdce, vzťah, cirkev, alebo spoločenstvo. Je kľúčom ku všetkým doktrínam a k nášmu vnímaniu našich životov v tomto svete. Všetky problémy tým pádom vychádzajú z nedostatku orientácie na evanjelium. Kladne povedané, evanjelium premieňa naše srdcia, myslenie a prístup absolútne ku všetkému.

Evanjelium a jednotlivec

1. Prístup k sklamaniu. Keď je človek deprimovaný, moralista hovorí: „Porušuješ pravidlá – kajaj sa.” Na druhej strane, relativista hovorí: „Potrebuješ jednoducho milovať a prijať sám seba.” Bez evanjelia budú riešiť iba povrchnosti namiesto srdca. Moralista bude pracovať na správaní a relativista bude pracovať na samotných emóciách. Ale (za predpokladu, že depresia nemá fyziologický základ) evanjelium nás vedie ku skúmaniu seba samých a k tomu, aby sme povedali: „Niečo v mojom živote sa stalo dôležitejším ako Boh, nejaký pseudospasiteľ, druh spravodlivosti cez činy.” Evanjelium nás vedie ku kajúcnosti, nielen k prostému postaveniu našej vôle proti povrchným záležitostiam.

2. Prístup ku fyzickému svetu. Niektorí moralisti sú k fyzickému svetu ľahostajní a vidia ho ako „nedôležitý”. Ostatní moralisti sú úplne vystrašení z fyzického pôžitku, a keďže sa usilujú zaslúžiť si svoje spasenie, zvyknú sa zameriavať na hriechy fyzickej prirodzenosti ako na zlyhanie v otázke sexu a ostatných žiadostí. Týmto hriechom sa dá vyhnúť ľahšie ako duchovným hriechom, ako je pýcha. Moralisti sa teda rozhodujú vidieť hriechy tela ako horšie v porovnaní s ostatnými druhmi hriechov. Legalizmus, ktorý je toho výsledkom, často vedie k znechuteniu z pôžitku. Na druhej strane, relativista je často hedonistom, niekým, kto je pôžitkom ovládaný a robí si z neho idol. Evanjelium nás vedie k poznaniu, že Boh stvoril rovnako telo aj dušu a tak isto spasí rovnako telo aj dušu, aj keď sú pod hriechom telo aj duša zlomené. Evanjelium nás teda vedie k užívaniu si fyzického (a k boju s fyzickou zlomenosťou, ako je choroba či chudoba), ale zároveň k tomu, aby sme boli umiernení v našom užívaní materiálnych vecí.

 Dokážeme milovať druhú osobu dostatočne na to, aby sme ju dokázali konfrontovať, ak je to potrebné, no zároveň s druhou osobou zostať aj vtedy, keď nám to neprináša výhody.

3. Prístup k láske a vzťahom. Moralizmus často robí zo vzťahov „hru obviňovania”. Je to preto, že moralista je traumatizovaný príliš vážnou kritikou, a udržiava si vnímanie seba ako dobrej osoby obviňovaním ostatných. Na druhej strane, moralizmus môže využívať získavanie si lásky ako spôsob, ako „si zaslúžiť spasenie” a ako presvedčiť samých seba, že sme hodnotní ľudia. To často vytvára niečo, čo sa volá „spoluzávislosť” – formu samospasenia prostredníctvom potreby druhých ľudí alebo potreby toho, aby vás druhí ľudia potrebovali (teda spasenie samých seba cez spasenie ostatných). Na druhej strane, veľa relativizmu redukuje lásku na dohodnuté partnerstvo pre spoločné výhody. Zostávate vo vzťahu len dovtedy, kým vás to nič nestojí. Takže rozhodnutie bez evanjelia nás vedie ku sebeckému využívaniu ostatných či k tomu, že sa sebecky necháme využívať ostatnými. Ale evanjelium nás nevedie k ničomu z toho. Robíme obetu a viažeme sa, ale nie z dôvodu potreby presvedčiť samých seba alebo ostatných, že sme prijateľní. Dokážeme milovať druhú osobu dostatočne na to, aby sme ju dokázali konfrontovať, ak je to potrebné, no zároveň s druhou osobou zostať aj vtedy, keď nám to neprináša výhody.

4. Prístup k utrpeniu. Moralizmus zastáva prístup „Jóbových priateľov,” prisudzujúc vám vinu. Jednoducho usúdite: „Musím byť zlý, aby som trpel.” Pod vinou je však vždy hnev voči Bohu. Prečo? Pretože moralisti veria, že Boh je ich dlžníkom. Celá pointa moralizmu je v tom, že si z Boha urobíte svojho dlžníka. Pretože ste boli takí morálni, máte pocit, že si naozaj nezaslúžite utrpenie. Moralizmus vás trhá, pretože na jednej úrovni premýšľate: „Čo som urobil, že som si zaslúžil toto?” no na inej úrovni rozmýšľate: „Pravdepodobne som urobil všetko, aby som si zaslúžil toto!” Keď teda moralista trpí, musí byť buď naštvaný na Boha (pretože som si počínal dobre) alebo naštvaný na seba (pretože som si nepočínal dobre), alebo oboje. Na druhej strane, relativista/pragmatik sa cíti oprávnený vyhýbať sa utrpeniu za každú cenu – klamstvo, podvádzanie a nedodržiavanie sľubov sú v poriadku. Ale keď utrpenie príde, pragmatik položí chybu k Božiemu prahu vyhlasujúc, že musí byť buď nespravodlivý, alebo neschopný. Kríž nám však ukazuje, že Boh nás vykúpil prostredníctvom utrpenia. Boh netrpel preto, aby sme my už nemuseli trpieť, ale preto, aby sme sa v našom utrpení mohli stať viac podobnými Jemu. Keďže moralista aj pragmatik rovnako ignorujú kríž, obidvaja budú utrpením zmätení a zdrvení.

[url=http://www.flickr.com/photos/mulia/5999335927/sizes/l/in/photostream/]Mulia @ Flickr.com[/url]
Mulia @ Flickr.com
5. Prístup k sexualite.Relativista vidí sex ako čisto biologickú a fyzickú potrebu. Moralista má tendenciu vidieť sex ako nečistý alebo aspoň ako nebezpečný impulz, ktorý vždy vedie k hriechu. Ale evanjelium nám ukazuje, že sexualita má odrážať to, ako sa odovzdal Kristus. Dal sám seba kompletne a bez podmienok, a my teda nemáme hľadať intimitu udržujúc si kontrolu nad vlastným životom. Keď sa sexuálne odovzdávame, máme sa odovzdať zákonne, spoločensky, osobne – absolútne. Sex sa má diať iba v rámci zaviazaného, trvalého manželského vzťahu.

6. Prístup k rodine človeka. Moralizmus vás môže urobiť otrokmi rodičovských očakávaní, zatiaľ čo relativizmus nevidí žiadnu potrebu lojálnosti v rodine či dodržiavanie sľubov a dohôd, pretože „nenapĺňajú moje potreby”. Evanjelium vás oslobodzuje od toho, aby sa vám rodičovské dovolenie stalo absolútnym alebo psychologickým spasením, pretože ukazuje na to, ako sa Boh stáva konečným Otcom. Potom nebudete na svojich rodičoch ani príliš závislí, ani k nim nebudete príliš nevraživí.

7. Prístup k sebakontrole. Moralisti nám hovoria, ako kontrolovať naše vášne pre strach z trestu. Toto je prístup založený na vôli. Relativizmus nám káže vyjadriť samých seba a zistiť, čo je pre nás správne. Toto je emočne založený prístup. Evanjelium nám hovorí, že slobodná, bezpodmienečná Božia milosť nás „učí povedať nie” našim vášňam (Títovi 2:12). Toto je prístup zahŕňajúci celého človeka, začínajúc pravdou zostupujúcou do srdca.

 Nemusíme ich tlačiť ani nútiť, pretože len Božia milosť otvára srdcia, nie naša výrečnosť či vytrvalosť, dokonca ani ich otvorenosť.

8. Prístup k svedectvu. Pragmatik by celkom poprel legitímnosť evanjelia. Moralistická osoba verí v získavanie ľudí pre vieru, lebo „my máme pravdu a oni sa mýlia”. Takéto získavanie veriacich je takmer vždy urážajúce. Ale evanjelium v nás vytvára inú postupnosť: Po prvé, sme nútení zdieľať evanjelium zo štedrosti a lásky, nie z pocitu viny. Po druhé, sme oslobodení od strachu z výsmechu alebo zranenia ostatnými, pretože už máme Božiu priazeň z milosti. Po tretie, učíme sa pokore v našom zaobchádzaní s ostatnými, pretože vieme, že sme spasení výhradne milosťou, nie na základe nášho lepšieho porozumenia či charakteru. Po štvrté, máme nádej pre všetkých, dokonca aj pre „ťažké prípady”, pretože my sami sme boli spasení len pre milosť, nie preto, že by sme boli dosť dobrými na to, aby sme sa stali kresťanmi. Po piate, sme zdvorilí a opatrní, čo sa týka ľudí. Nemusíme ich tlačiť ani nútiť, pretože len Božia milosť otvára srdcia, nie naša výrečnosť či vytrvalosť, dokonca ani ich otvorenosť. Všetky tieto charakteristiky tvoria nielen pôvabného evanjelistu, ale výborného blížneho v multikulturálnej spoločnosti.

9. Prístup k ľudskej autorite. Moralisti majú tendenciu príliš poslúchať ľudské autority (rodinu, kmeň, vládu, kultúrne zvyky), pretože sa tak veľmi spoliehajú na svoje vnímanie seba samých ako morálnych a slušných. Relativisti poslúchajú ľudské autority buď príliš veľmi (keďže nemajú žiadnu vyššiu autority, podľa ktorej by súdili svoju kultúru), alebo príliš málo (môžu poslúchať len vtedy, keď vedia, že nebudú prichytení). To znamená buď autoritatívnosť alebo anarchiu. Ale evanjelium nám dáva rovnako štandard, podľa ktorého sa stavať ľudskej autorite – ak táto autorita evanjeliu odporuje – aj povzbudenie k poslúchaniu ľudských autorít zo srdca, aj vtedy, keby sa vám neposlušnosť „prepiekla.”

10. Prístup k ľudskej dôstojnosti. Moralisti často majú pomerne nízky obraz ľudskej prirodzenosti – vidia väčšinou ľudský hriech a skazu mravnosti. Relativisti na druhej strane nemajú žiadny základ na dôstojný prístup k ľuďom. Zvyčajne nemajú žiadne náboženské presvedčenie o tom, čím ľudia sú. (Ak sú ľudia iba náhodným výsledkom evolúcie, ako vieme, či sú hodnotnejší ako kameň?) Ale evanjelium nám ukazuje, že každá ľudská bytosť je nekonečne padlá (stratená v hriechu) a nekonečne vznešená (na obraz Boží). Takže považujeme každú ľudskú bytosť za vzácnu, no nebezpečnú!

[url=http://www.flickr.com/photos/lylevincent/198415129/sizes/o/in/photostream/]lylevincent @ Flickr.com[/url]
lylevincent @ Flickr.com
 11. Prístup k vine. Keď poviete: „Nemôžem si odpustiť”, znamená to, že nejaký štandard alebo podmienka je pre to, kým ste, podstatnejšia ako Božia milosť. Ak si nedokážete opustiť, je to preto, že ste sklamali svojho skutočného boha, svoju skutočnú spravodlivosť, a to vás drží ako rukojemníka. Moralizátorov falošný boh je zvyčajne boh ich predstavivosti, ktorý je svätý a náročný, no nie milostivý. Falošný boh relativistu je zvyčajne nejakým vzťahom či dosiahnutým úspechom. Boh je jediným Bohom, ktorý odpúšťa – žiadny iný „boh” odpúšťať nebude.

12. Prístup ku vnímaniu seba samého. Bez evanjelia je vaša mienka o vás samých založená na žití v súlade s istými štandardmi – či už vašimi vlastnými, alebo štandardmi niekoho iného, ktoré na vás boli uvalené. Ak žijete v súlade s týmito štandardmi, budete sebaistí, no nie pokorní. Ak ich nedokážete dodržiavať, budete pokorní, no nie sebaistí. Len v evanjeliu dokážete byť zároveň nesmierne odvážni a úplne citliví a pokorní. Pretože ste zároveň dokonalí aj hriešnici!

13. Prístup k radosti a humoru. Moralizmus zožiera radosť a humor – pretože systém legalizmu vás núti brať vás samých (váš obraz, váš vzhľad, vašu reputáciu) veľmi vážne. Relativizmus na druhej strane bude mať počas života tendenciu smerovať k cynizmu. Tento cynizmus vyrastá z nedostatku nádeje pre svet: na konci vyhrá zlo – nie je žiadny súd či božia spravodlivosť. Ale ak sme spasení výhradne milosťou, potom samotný fakt, že sme kresťania, je pre nás zdrojom neustáleho úžasného potešenia. V našich životoch nie je nič suché, žiadne „samozrejme”. Je to zázrak, že sme kresťania a máme nádej. Takže evanjelium, ktoré vytvára odvážnu pokoru, by nám malo dať hlboký zmysel pre humor. Nemusíme sa brať vážne a sme plní nádeje pre svet.

  Iba evanjelium robí z robenia dobrých vecí radosť a potešenie, nie bremeno či spôsob, ako niečo dosiahnuť.

14. Prístup ku „správnemu žitiu.” Jonathan Edwards zdôrazňuje, že „skutočná cnosť” je možná len pre tých, ktorí zakúsili milosť evanjelia. Ktokoľvek, kto sa snaží zaslúžiť si spásu, robí „dobré veci” s cieľom dostať sa do neba alebo s cieľom zlepšiť si svoju sebaúctu, alebo pre akýkoľvek iný dôvod, ktorý je od základu sebecký. Ale ľudia, ktorí vedia, že sú absolútne prijatí, už robia dobré veci z prostého radovania sa v spravodlivosti pre spravodlivosť samotnú. Iba v evanjeliu poslúchate Boha pre Boha a nie preto, čo vám Boh dá. Iba v evanjeliu milujete ľudí pre týchto ľudí (nie pre vás samých), robíte dobro pre dobro (nie pre vás samých), a poslúchate Boha pre Boha (nie pre vás samých). Iba evanjelium robí z robenia dobrých vecí radosť a potešenie, nie bremeno či spôsob, ako niečo dosiahnuť.

Copyright © 2000 by Timothy Keller, © 2009 by Redeemer City to City

Pôvodný článok nájdete na redeemercitytocity.com

Text prevzatý zo Chcemviac.com

Pokračovanie – Centrálnosť evanjelia IV.

One Comment Add yours

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.